<html> <head> <title>Trng Vn c</title> <meta name="truongvanduc" content="TriAn, TieuSu, GiaoChuc, HocSinh, HinhAnh, SinhHoat, Van, Tho, ChucMung"> <meta name="keywords" content="truongvanduc.net"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.truongvanduc.net/images/logo/favicon.ico"> <style type="text/css"> .menu ul { background-color: #663200; border-radius: 5px; border-width: 0px; border-style: none; display: inline-table; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 14.2px; line-height: 18px; list-style-type: none; text-align: center; text-transform: uppercase; margin: 0; padding: 0; position: relative; overflow: hidden; } .menu li { border-left: 0px solid #FDFBF9; float: left; } .menu li a { color: FDFBF9; display: block; padding: 12px 14px; transition: .3s background-color; text-align: center; text-decoration: none; } /* Change the background's link color on hover */ .menu li a:hover { background-color: #663200; } /* Change the font ninks color */ .menu ul li:hover a { color: #EDE275; } </style> </head> <body style="background: linear-gradient(#703C00, #FDFBF9)" width="982"> <table align="center" bgcolor="#FDFBF9" cellpadding="2" cellspacing="0" width="982"> <tr> <td> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center"> <tr><!-- Vn c Title --> <td><div align="center"><img src="images/logo/logo.jpg" height="162" width="171"></div></td> <td><div align="center"><img src="images/logo/title.gif" height="162" width="810"></div></td> </tr> </table><br /> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center"> <tr><!-- Menu Title --> <td> <div class="menu"> <ul> <li><a href="MTinMoi.htm">Tin Mi Nht</a></li> <li><a href="MChucMung.htm">Bi Vit Hi Ng</a></li> <li><a href="MHinhAnh.htm">Hnh nh Hi Ng</a></li> <li><a href="MKyYeu.htm">Bi Vit K Yu</a></li> <li><a href="MVan.htm">Vn</a></li> <li><a href="MTho.htm">Th</a></li> <li><a href="MSinhHoat.htm">Sinh Hot</a></li> <li><a href=".">Trang Chnh</a></li> </ul> </div> </td> </tr> </table> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center" cellpadding="9" cellspacing="9" width="982"> <tr style="font-family: Times New Roman; color: #000080; font-size: 17px; font-weight: normal; text-align: justify"> <td valign="top" bgcolor="#FDFBF9"> <div style="font-family: Time New Roman; font-size: 27px; font-variant: small-caps; text-align: center; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; color: #B60E57"> Gp Li Bn Nguyn Hng </div><br /> <u><cite>Tc Gi</cite></u>: <strong>Phan Vn Thanh</strong>, CHS Vn c Lp 12C Nin Kha 1972 1975<br /><br /> c Mai bo tin c Nguyn Vn Hng t M v Vit Nam mun i ung c ph vi bn b Thanh c i c khng?... sao li khng nh! Ti bao gi cing thch sng trong khng kh vn ngh v thch hp mt bn b c ph nh th.<br /><br /> Bi ghin khng kh qun x nn mi ln bn b gp nhau thng qun c ph, ni y c mi th chuyn ni. C ngi mt nhn v xa xm ra v trm t, suy ngh)... lm ti nh n ci khng kh c ph ca Si Gn xa n nao lng.<br /><br /> Ngy , thu cn l hc tr nhng my anh "chng tui tr vn dng ho kit" vo qun l say sa k chuyn cua o, tn gi m tng nh ang lm chuyn lp bin di non.<br /><br /> C l hn 40 nm l mi gp li Hng, vn n ci , vn ci nhn hm hnh v ci tnh tnh "sao cing c" nh ngy xa cn i hc khin Hng khng thay i nhiu, c thay i chng l mi u gi "mui nhiu hn tiu" bi thi gian m thi.<br /><br /> Mi ln c bn b hi ngoi v chi, ci khng kh qun x li c qunh khi thuc v ting ci ni hn hoan, bao k nim ci bng sng li, nhiu ci tn bn b cing c nhc n d h nay khng cn, d v vi ci ring ca mnh... ch c iu, nhng mi u xanh gi bc, khng n o vi v nh ngy xa na.<br /><br /> Bn Thin Phc c ln tm s: "<span style="text-shadow: 1px 0px 0px #000080; font-color: #0000A0">K i th cing bn tri ln n lm li cuc i ni x ngi vi v vn ng cay ti nhc... ngi li cing phi chu bao a y. Th h chng mnh phi chu bao s chia ly, lun lc n by gi ngonh nhn li cuc i v chiu mi thy tic thng mt thi hc sinh hn nhin trong sng...</span>"<br /><br /> C l y nh mt li tm s m Phc nhn gi n bn b sau my chc nm lu lc ni x ngi chng?<br /><br /> Qua nhng tm s, chia s ca bn b ti hiu rng: c th ha nhp trong mt quc gia cng nghip, lun bn rn v vi v, tht chng d dng g, bi suy ngh) ca h nng v khoa hc v sng bng l tr. N hon ton tri ngc vi ngi ng, nghing v hnh thc v sng bng tri tim. Chnh v vy, ngi ng d b tn thng v tm hn, ht hng v tnh cm khi phi sng trong mt khng gian vng v, c qunh...khng bn b, ngi thn.<br /><br /> Cho d sng v lm vic ni t l qu ngi c n vi chc nm l, th nhng, cc bn vn thy tm hn mnh nh trng vng, ngi Vit ni t khch c th gi nhau l "<span style="text-shadow: 1px 0px 0px #000080; font-color: #0000A0">ng hng</span>" nhng kh "<span style="text-shadow: 1px 0px 0px #000080; font-color: #0000A0">ng hnh</span>" nn i khi ngi ta "<i>T di lng mnh vy</i>". N ci l che giu bt nhng ni bun u un, tha hng!<br /><br /> Ti cing tng lang thang vi ni trn x ngi, nhng x s vn minh v lun bn rn. Tri qua bao nhiu bin i, thng trm mi thy sng trn i kh, lm bn vi nhau cng kh hn. Bn b c ngi thch iu ny khng thch iu kia, nn i khi phi yu lun c thi h tt xu ca bn b, min l ng c t qu.<br /><br /> <span style="text-shadow: 1px 0px 0px #B60E57; font-color: #6F414E">Khi l bn, chi vi nhau th ng bao gi li dng nhau, cing ng kn ca, ganh ght ri hm hi nhau... Nu khng c gng em n cho nhau nhng iu t t th ng lm bn. Cing nh vn chng ch ngh)a, nu khng th vit tht lng mnh th xin ng vit nhng iu di gian khin ngi khc au kh</span>. <p style="text-shadow: 1px 0px 0px #000080; font-color: #0000A0"> Hn g nhau chuyn yu thng<br /> Thua g nhau ni vui bun chung ring </p> Bn b tm giao gi cn c my a, gp nhau, c ngi tc bc trng u, c ngi khun mt nhu nh), dm d mu thi gian, chng cn si ni, om sm nh ngy xa na, m t)nh lng trm ngm nh nh nhung v mt ni no xa xm lm! <p style="text-shadow: 1px 0px 0px #000080; font-color: #0000A0"> C ph tng ngm lai rai<br /> Ci ngon ch cng vai ni ci. </p> </td> </tr> </table> <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 18px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: center"> Xin c ng Gp S Thit K Trang Web Ny T Lng Tri n n Cha Hiu Trng & Qu Thy C </p> </td> </tr> </table> </body> </html>