Bản Điều Lệ Nội Qui

Trường Văn Đức tọa lạc tại khuôn viên Giáo Xứ Lộc Hưng quận Tân Bình, Sài Gòn.
1958: Trường Tư Thục Trung Tiểu Học Đệ Nhất Cấp.
1969: Trường Tư Thục Trung Tiểu Học Đệ Nhị Cấp.
Sau năm 1984, Trường bị đổi tên.
Linh Mục Bernado Nguyễn Xuân Thu là Vị sáng lập và là hiệu trưởng của Trường.

CHƯƠNG I: Danh Xưng, Tôn Chỉ, và Mục Đích

Điều 1

 • Danh Xưng: Hội Cựu Học Sinh Văn Đức
 • Huy Hiệu: Hình tròn, nền đỏ, búp măng xanh, và tên của Trường
 • Hiệu Ca: Văn Đức Ca

Điều 2

 • Tôn Chỉ: Bất Vụ Lợi
 • Tương Thân Tương Ái
 • Không: có mục đích Chính Trị, đã kích Tôn Giáo, Vấn Nạn Xã Hội, và Kinh Doanh

Điều 3

 • Mục Đích: Liên kết và phát triển Tình Thân Hữu của quý Thầy Cô, quý Anh Chị Em Cựu Học Sinh Văn Đức

CHƯƠNG II: Cơ Cấu Tổ Chức

Điều 4

Ban Giáo Chức
 • Quý Thầy Cô Trường Văn Đức đã từng giảng dạy từ khi thành lập Trường cho đến khi Trường bị đổi tên "sau năm 1984"
 • Cố vấn, hướng dẫn, và động viên các sinh hoạt cho Ban Điều Hành

Điều 5

Ban Cố Vấn: Tư vấn những sinh hoạt của Ban Điều Hành gồm có:
 • Một số Thầy Cô trong Ban Giáo Chức
 • Cựu Học Sinh Niên Trưởng của Trường
 • Cựu Chủ Tịch

Điều 6

Ban Điều Hành: Thực hiện và thi hành theo đúng Điều Lệ của Hội. Tất cả mọi ý kiến, phát biểu, danh xưng của Hội phải được sự thông qua và sự chấp thuận của Ban Điều Hành. Ban Điều Hành gồm các chức vị như sau:
 • Chủ Tịch
  • Trách nhiệm tổng quát và trực tiếp các sinh hoạt của Hội
  • Liên lạc với Ban Giáo Chức, Ban Cố Vấn, và các Trưởng Ban
  • Đề xướng nội dung sinh hoạt của ngày Đại Hội và 1 ngày Họp của Ban Điều Hành trong năm
 • Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
  • Trách nhiệm liên lạc với tất cả các Niên Khóa Cựu Học Sinh Văn Đức trong và ngoài Nước
  • Trách nhiệm phụ tá cho Chủ Tịch trong các trách nhiệm của Chủ Tịch
 • Phó Chủ Tịch Nội Vụ
  • Xử lý thường vụ cho vai trò của Chủ Tịch khi Chủ Tịch bất khả kháng thi hành nhiệm vụ
  • Giám sát các công tác tổ chức
  • Điều nghiên các vấn nạn và khó khăn của Hội
  • Điều hành các sinh hoạt của ngày Đại Hội & ngày Họp của Ban Điều Hành
  • Phát Ngôn Viên chính thức của Hội và Ban Điều Hành
 • Thư Ký
  • Trách nhiệm giữ danh sách và liên lạc với Ban Giáo Chức, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành, Ban Chuyên Môn, và Hội Viên
  • Ghi chép và tường thuật các sinh hoạt và lưu trữ các tài liệu của Hội
 • Thủ Quỹ
  • Đề xướng xuất ngân Quỹ phải có sự chấp thuận của Chủ Tịch
  • Kết hợp với Chủ Tịch trong việc kêu gọi sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân
  • Tường trình các khoản chi thu trong ngày Đại Hội & ngày Họp của Ban Điều Hành
  • Trích quỹ chi tiêu ẩm thực cho ngày Đại Hội

Điều 7

Các Ban Chuyên Môn được tuyển chọn
 • Trưởng Ban Sinh Hoạt
  • Nghiên cứu các sinh hoạt của Hội
  • Tổ chức Điều Hợp Nhân Sự trong các ngày sinh hoạt của Hội
  • Phụ trách các chương trình Văn Nghệ giúp vui cho các sinh hoạt của Hội
 • Trưởng Ban Truyền Thông
  • Thông tin và liên lạc các tin tức và sinh hoạt trong Nội Bộ
  • Trách nhiệm tường trình các sinh hoạt trong ngày Đại Hội
  • Điều hành Trang Web của Hội
  • Kết hợp với Ban Giáo Chức, Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành để giải quyết những vấn nạn của Hội
  • Tất cả những đóng góp về Bài Viết của Tác Giả để đăng trên Trang Web, Tác Giả phải chấp thuận và cho phép Ban Điều Hành & Ban Truyền Thông được toàn quyền tu chính và sửa đổi, đăng tải, hoặc hủy bỏ để phù hợp với Điều Lệ của Hội
  • Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng Ban Điều Hành của Hội đều phải gửi về địa chỉ email: admin@truongvanduc.net và đính kèm chi tiết cá nhân
  • Những ý kiến nặc danh không được chấp thuận và không có giá trị
 • Trưởng Ban Xã Hội
  • Thăm viếng các Giáo Chức và Hội Viên khi cần
  • Tiếp tân trong các ngày sinh hoạt của Hội
  • Trách nhiệm chuẩn bị ẩm thực cho ngày Hội Ngộ
 • Ban Tổ Chức của Các Nhóm Niên Khóa Cựu Học Sinh Văn Đức
  • Sinh hoạt tự lập và phù hợp với Danh Xưng và Mục Đích của Hội

Điều 8

Trách Nhiệm & Quyền Lợi của Hội Viên
 • Tất cả các Cựu Học Sinh Văn Đức đều là Hội Viên
 • Nếu các Hội Viên đi ngược lại với Tôn Chỉ, Mục Đích, hoặc làm tổn thương đến Danh Dự của Hội, Hội sẽ không có trách nhiệm đối với Hội Viên đó
 • Nếu Cựu Giáo Chức hoặc Hội Viên qua đời, Hội sẽ trích quỹ $50.00 để xin Lễ hay Phúng Điếu cho Cựu Giáo Chức & Cưu Học Sinh Văn Đức trong nước Mỹ; ngoài Nước sẽ Phân Ưu trên trang Web của Trường

CHƯƠNG III: Tổ Chức Sinh Hoạt

Điều 9

Trách nhiệm tổ chức Khoáng Đại Đại Hội vào những năm lẽ, 2 năm 1 lần. Đại Hội Thu Hẹp gồm Ban Giáo Chức, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành, và Thân Hữu vào những năm chẵn

 • Ngày Họp của Ban Điều Hành: 1 ngày trong năm vào dịp tháng Ba để giải quyết, hội thảo, và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Hội
 • Hai (2) Năm cho một nhiệm kỳ của 1 chức vụ trong Ban Điều Hành: Chủ Tịch
 • Những chức vụ khác trong Ban Điều Hành sẽ được Chủ Tịch đương nhiệm hoặc Tân Chủ Tịch tuyển chọn hoặc bãi nhiệm

Điều 10

Phương Thức Bầu Cử
 • Bầu cử theo nguyên tắc Phổ Thông Đầu Phiếu trực tiếp và đơn danh
 • Trong năm bầu cử, 3 vị trong Ban Giáo Chức và 2 vị trong Ban Cố Vấn sẽ được mời vào Ban Bầu Cử có trách nhiệm điều hành và xét duyệt danh sách đề cử, ứng cử, và tuyên bố kết quả bầu cử của từng chức vụ
 • Ban Bầu Cử sẽ đưa ra luật bầu cử để phù hợp với điều kiện của Hội
 • Chỉ có các Hội Viên mới được quyền đầu phiếu
 • Tân Ban Điều Hành sẽ được bàn giao ngay sau khi được Ban Bầu Cử công bố kết quả

CHƯƠNG IV: Quỹ Sinh Hoạt

Điều 11

Nguyên tắc điều hành Quỹ
 • Thành lập Quỹ: Vận động sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân và Hội Viên "tự nguyện"
 • Quỹ được chi tiêu cho các sinh hoạt của Hội
 • Quỹ được sử dụng Xin Lễ & Phúng Điếu cho các Cựu Giáo Chức và Hội Viên qua đời

CHƯƠNG V: Tu Chính

Điều 12

Thể Thức Tu Chính
 • Tất cả những ý kiến đóng góp hoặc tu chính sửa đổi Điều Lệ đều phải được gửi về cho Ban Điều Hành và sẽ được thực hiện và giải quyết trong ngày Khoáng Đại Đại Hội gần nhất
 • Các điều khoản tu chính hoặc sửa đổi phải được sự chấp thuận của đa số phiếu của Tham Dự Viên trong dịp Khoáng Đại Đại Hội

CHƯƠNG VI: Giải Tán

Điều 13

 • Vì bất cứ lý do gì Hội không thể tồn tại và sinh hoạt, Ban Điều Hành sẽ tổ chức cuộc họp bất thường và phải được đa số chấp thuận

Điều 14

 • Ngân khoản còn lại sẽ được chuyển giao cho Ban Điều Hành gửi tặng cho Hội Từ Thiện có giấy tờ chứng minh. Ngược lại, nếu ngân khoản còn thiếu hụt thì tất cả các Ban Ngành sẽ cộng tác để thanh toán

Bản Điều Lệ này được chấp thuận và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Làm tại Orange County, California. USA ngày 5 tháng 3 năm 2011 dưới sự hiện diện của Ban Giáo Chức, Ban Cố Vấn, và Ban Điều Hành gồm có:

 • Thầy Trần Kim Hòa
 • Thầy & Cô. Nguyễn Đức Ninh
 • Thầy & Cô. Nguyễn Văn Mỹ
 • Thầy Phạm Thanh Tùng
 • Thầy Hà Như Minh "ủy quyền"
 • Thầy Nguyễn Văn Thắng "vắng mặt vì bận chuyện Gia Đình"
 • Cô Lê Minh Phú
 • Cô Nguyễn Thị Thu
 • Anh Nguyễn Văn Hảo "Cựu Niên Trưởng Văn Đức niên khóa 1959 – 1963, vắng mặt vì đau"
 • Anh Trần Quang Oánh "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1960 – 1964"
 • Anh Nguyễn Văn Hoành "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1963 – 1965"
 • Chị Bùi Thanh Tâm "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1968 – 1972"
 • Chị Bùi Minh Tâm "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1968 – 1972, vắng mặt vì bận công tác riêng"
 • Chị Vũ Thị Dung "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1971 – 1975"
 • Anh Vũ Quốc Hưng "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1968 – 1975"
 • Anh Chị. Nguyễn Hữu Tâm "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1968 – 1975, vắng mặt vì đau"
 • Anh Hoàng Anh Tuấn "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1975 – 1979"
 • Anh Ngô Long Hải "Cựu Học Sinh Văn Đức - niên khóa 1975 – 1979"

Thầy Trần Kim Hòa

Thầy Nguyễn Đức Ninh

Thầy Nguyễn Văn Mỹ

Thầy Phạm Thanh Tùng

Cô Lê Minh Phú

Cô Nguyễn Thị Thu

Thầy Hà Như Minh

Ông Trần Quang Oánh

Ông Nguyễn Văn Hoành

Anh Vũ Quốc Hưng

Chị Bùi Thanh Tâm

Chị Vũ Ngọc Dung

Anh Hoàng Anh Tuấn

Anh Ngô Long Hải

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô