<html> <head> <title>Trng Vn c</title> <meta name="truongvanduc" content="TriAn, TieuSu, GiaoChuc, HocSinh, HinhAnh, SinhHoat, Van, Tho, ChucMung"> <meta name="keywords" content="truongvanduc.net"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.truongvanduc.net/images/logo/favicon.ico"> <style type="text/css"> .menu ul { background-color: #663200; border-radius: 5px; border-width: 0px; border-style: none; display: inline-table; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 14.2px; line-height: 18px; list-style-type: none; text-align: center; text-transform: uppercase; margin: 0; padding: 0; position: relative; overflow: hidden; } .menu li { border-left: 0px solid #FDFBF9; float: left; } .menu li a { color: FDFBF9; display: block; padding: 12px 14px; transition: .3s background-color; text-align: center; text-decoration: none; } /* Change the background's link color on hover */ .menu li a:hover { background-color: #663200; } /* Change the font ninks color */ .menu ul li:hover a { color: #EDE275; } </style> </head> <body style="background: linear-gradient(#703C00, #FDFBF9)" width="982"> <table align="center" bgcolor="#FDFBF9" cellpadding="2" cellspacing="0" width="982"> <tr> <td> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center"> <tr><!-- Vn c Title --> <td><div align="center"><img src="images/logo/logo.jpg" height="162" width="171"></div></td> <td><div align="center"><img src="images/logo/title.gif" height="162" width="810"></div></td> </tr> </table><br /> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center"> <tr><!-- Menu Title --> <td> <div class="menu"> <ul> <li><a href="MTinMoi.htm">Tin Mi Nht</a></li> <li><a href="MChucMung.htm">Bi Vit Hi Ng</a></li> <li><a href="MHinhAnh.htm">Hnh nh Hi Ng</a></li> <li><a href="MKyYeu.htm">Bi Vit K Yu</a></li> <li><a href="MVan.htm">Vn</a></li> <li><a href="MTho.htm">Th</a></li> <li><a href="MSinhHoat.htm">Sinh Hot</a></li> <li><a href=".">Trang Chnh</a></li> </ul> </div> </td> </tr> </table> <table bgcolor="#FDFBF9" align="center" cellpadding="9" cellspacing="9" width="982"> <tr style="font-family: Times New Roman; color: #000080; font-size: 17px; font-weight: normal; text-align: justify"> <td valign="top" bgcolor="#FDFBF9"> <div style="font-family: Time New Roman; font-size: 27px; font-variant: small-caps; text-align: center; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; color: #B60E57"> B Vit Nam & c Tnh </div><br /> <u><cite>Tc Gi</cite></u>: <strong>Lm. Nguyn Trung Ty, SVD</strong>, CHS Vn c Nin Kha 1969 1976<br /><br /> <cite>Con mc 75 mang ra khi Vit Nam nhiu triu cuc i Vit Nam ti nhng vng t mi. ni , nhng b Vit Nam i din vi mt s d bit vn ha. Nhng ng b mnh dy, "Nhp gia ty tc". By gi sinh sng hi ngoi ri, c tnh mi no b Vit Nam cn phi c trn nhng vng t mi?<br /><br /> Phim lum <b>B Vit Nam v c tnh</b> ngh mt s c tnh m b Vit Nam cn phi c gi l nhp gia ty tc nh ng b mnh tng dy ...</cite><br /><br /> Mt vng quay thng l, L B li v. Ti gh vo nh ngi thn, gp hai ng b Vit Nam ang ngi tm s vi nhau v thn phn n ng x ngi. Thy ti, ng b Vit Nam th nht m ming than th,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Gii ! Thng con trai th n rc rc trong phng, cht cht ti ngy vi bn b, ti gi cm gi chn nh gi sang sng cing khng thy mt mii u st. Cn a con gi th mi nt mt ra m son vi phn, ngi th lc no cing sc mi nc hoa CK, snh ra mt ci th bin mt dng. Mnh c mun ni chi th n c nhm nha nhm nhng nh ch cn ma, "I know! I know!", y nh ci ng g trong truyn S , Bit ri, kh lm ni mi . Ci ng ny, bit th hi xa sinh ra tri trng. Ght, cho vo ni luc. Tc, bc v ra n th chc tc hn!<br /> </ul> Thy cnh nh vng v, ti i ngi hi,.<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>V ng u ri? Ti y bao nhiu ln ri m c my khi thy mt ni tng nh ng & <br /> </ul> ng b th nht ch tay v hng sng bi ni ting ca ph,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Kia ki. ng c ra ng nhn vo th nom thy ngay. Hai tay hai my & <br /> </ul> Ti ming phn u vi ng b Vit Nam m lng bun thiu. Chn cht! Mnh ang ru thi rut m gp phi nhng ng b nh th ny, th i ang hnh phc cing ha ti om. <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 22px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: justify"> I. Nhp Gia Ty Tc </p> M hnh nh lm b Vit Nam trn t ngi thit tnh l khng kh. Tc! Mun pht cho thng con hn nh gu my roi cing phi cn thn, bi coi chng n nhc phn gi cnh st. T mt gng!<br /><br /> Cn v by gi th li cng ng l nht v nh tri. Ai dm ng vo! Bn ti ni na a na tht, by gi gp b v cm guc g p chan cht vo u ng chng gia ni thanh thin bch nht, thin h vn thn nhin tnh b b i mt nc. May lm c ngi lng l lic nhn, hoc l m thm i ngi, nhng ri h cing vn yn lng b i. Nhng khn cho ci ng b Vit nga mnh n o to ting vi b v, hay l cm lng chng ng bung tay tung ra Nht Vi Phu chng vo mt c v ngay gia ph ch th i thi, "i phn hoa cing l i b i!"; bi thin h s khng tic tin in thoi, nhng ht hong li cell phone ra, khn trng gi cnh st ngay. Th l ta n. Nh th cm ng b ti gn b v trong vng ba trm thc, nng hn na th b t ngi m lch mt xu. M pht nh hay pht nng, ng no cing kh. ang v chng mn nng, gi t nhin cm khng cho ngi ta ti gn vi nhau. R chn! Cn nu b giam trong t th li cng te tua! Bi mo hng xm, c con mo no m li kh kho n ni ch ming m ang vng mt ch, may ra ch c mo b thin! ng b mnh c hay ni, "Vng ch nh, g vc niu tm" l nh th y. R kh!<br /><br /> ng b Vit Nam th hai c mu tu, chen vo cu chuyn,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng b mnh ni, "o giang ty khc, nhp gia ty tc". By gi sng M, t m thnh dng suy, thi nh "Phn trai mi hai bn nc". Trong nh c chu. Gi ny l "Thn anh nh ht ma sa, Ht ri vo ging, ht sa rung cy".<br /> </ul> Gp phi mu tu, ti cing vui ming i ti,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Nu vy, ng ngh) c tnh ti thiu no b Vit Nam hi ngoi cn phi c cho hp tnh, hp cnh, hp phong th?<br /> </ul> ng b Vit Nam th hai suy ngh) mt hi, ri tr li.<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Da vo kinh nghim bn thn, ti ngh) kin nhn l c tnh u tin m b Vit Nam hi ngoi cn phi c. Ny nh, kin nhn dn my b i shopping. Kin nhn cho my b ch th nha, ri cui thng ht mt ng bill tr tin. Kin nhn ng nu n ra chn cho v con d d th gi ngi coi phim i Hn n & <br /> </ul> Ti cm rm,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Ci ny u phi l kin nhn, nhng l chiu v chiu con mt cch v l & <br /> </ul> ng b mu tu dng li, lp li cng mt dng t tng,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>a chi cho vui thi. Nhng ti tin rng kin nhn vn l c tnh u tin m b Vit M cn phi c ri . </ul> <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 22px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: justify"> II. c Tnh </p> <p style="font-weight: bold">A. Kin Nhn</p> Ti cing ng vi kin ca ng b th hai. Bi theo nh hng thng tn Reuters (c c trn internets), mu ngi n ng ph n ngy hm nay yu mn khng cn l khun mt vung vn ch in na. Nhng khun mt nam tnh ny ch c chung vo thi hi xa, ci thi m ph n phi yu thn phn hoa l hoa qunh sm n ti tn cn phi nng ta vo phi mnh, "Vai nm tc rng, thn mi thc cao". Nhng by gi trong thin nin k th ba trai gi hu, tri tim ph n t nhin tr nn dng dng vi khun mt y nam tnh mt vung ch in, bi h bit ng ny ch gii ci ti vt chng cha v ti m thi.<br /><br /> Cn n ng vi khun mt chm pht nho nh vi nt du n tnh t nhin khin tri tim ph n thn thc, rung ng, m v thng trm nh thm. Phn tch ra mi bit bi nhng ngi thanh nin loi ny giu kin nhn, khng c chp, khng n ni cm cng nh ch cn ma; m l ngc li, cng v nh cng trng, khoan dung vi con ci, nhng cing vn nng n gnh vc gia nh nh ngi n ng c khun mt ch in.<br /><br /> Nu vy thin h di chi nhm mt chn cho mnh khun mt ch in, nht l trong thi i bnh ng nam n thin nin k 2000. <p style="font-weight: bold">B. Trng Hoa</p> Ngoi kin nhn, ti ngh) b Vit Nam hi ngoi cing khng nn bt chc thi trng hoa ca ng cu Tng Thng Bill Clinton. Gii ! Nh gim cho ti thi vua Solomon, Tn Thy Hong vi ngn vn cung phi qua ri. By gi ang l thi mt v mt chng, v ch c m di dt chm mt nh Clinton. ng b mnh ni, Khn ba nm, di mt gi . Cu thnh ng ny phi sa li t ti cho hp vi trng hp ca Clinton, "Khn ba mi nm, di ch mt gi". M qu tht l nh vy, ba mi nm ln li np np bn Canada trn qun dch, ri may mn bit thi kn saxophone leo ln ngai vng Hip Chng Quc, th m ch v khun din bng sc Monica Lewinski, m sut na ngi tng thng b Quc Hi n hch (impeach) i trut khi ngai vng Washington nh trng hp ca tng thng Nixon nm xa qua v gin ip Watergate. Thit tnh, L Duyn Nin ni qu l khng sai, <p style="font-weight: bold"> Bc quc hu giai nhn,<br /> Tuyt th nhi c lp.<br /> Nht c khuynh nhn thnh,<br /> Ti c khuynh nhn quc. </p> Tm dch,<br /> <p style="font-weight: bold"> Phng Bc c c gi p,<br /> Ngi p tuyt th nhng cn c thn ny (p n ni)<br /> Nghing u quay li nhn mt ci, thnh quch suy tn.<br /> Nghing u quay li nhn thm mt ln na, quc gia hng vong. </p> Khng bit Lewinski lic nhn Bill bao nhiu ln, m danh ting ngi tng thng ling sing lao ao. Hn l b C Vn Hillary Clinton chu kh ngm ng nut cay khng ni chi, cho nn thnh quch h Clinton cha suy tn, v cing hn l Hip Chng Quc cha sp bi ci lic nhn ca ngi p Lewinski.<br /><br /> Nhng gn y, mt s ng b Vit Nam t khp bn phng tp np ko v Vit Nam tm hoa thm c l. Cing ti nghip cho nhng C Tm bn Vit Nam, bi phn tm cm, cho nn nh chu thua trc nhng ng tin ca nhng ng ph h hi ngoi. Thin h gi ny chc qun ngi Do Thi c cu chuyn k v ng nh giu b Tri pht khng phi bi v ng ta giu c hay bi s tin bc vn bc nghn, nhng bi thi bt cn ca ngi nh giu trc ngi hng xm Lazar. Trong khi thin h hng xm ang sng trong khn cng, khng c cm tha canh cn n, nhng ng nh giu tnh b nhn nh n chi sung sng, khng mng chi n cnh kh ca thin h. V bi thi thn nhin bt cn ny, ng nh giu nhn c mt ci v one way ticket i thng xung ci m ti. Cho nn, b Vit Nam, lm n, cing nn cn thn. V Vit Nam tm c Tm, kim hoa thm, ngoi bnh Aids, Sida, mng g tri kh, cing hy coi chng c ngy dm ln vt xe ca ng nh giu v danh! <p style="font-weight: bold">C. Chung Thy</p> B Vit Nam c l cing khng nn bt chc ti t Tom Cruise, chng ci i ti t c Chu Nicole Kidman. Ti nghip cho c n ti t xinh p nh hoa, nhng ln n vi ng tnh duyn, bi ngi ngc chn di v nhm ngay phi ng chng a thay v nh thay o.<br /><br /> Th gii Holywood l mt th gii p. Ngi no lm vic cho kinh in nh th gii khng mt hoa da phn nh c o ming rng Julia Roberts th cing l lc lng con nh Russell Crowe. Nhng ng sau tm mn nhung sn khu, cuc i chua nh nho cht ca kinh Holywood vn cha bao gi thay i. N ti t kht ting Elizabeth Taylor b phim Cleopatra l my i chng. Ca s) Britney Spears b ng chng ci e da mang ln internets nhng thc phim rt l thm kn ring t ca hai ngi. Brat Pitt ang v chng ngon lnh vi Jennifer Aniston, n ti t in nh c nt du dng, duyn dng, xinh nh mng. Th m nhm nhng ci nhau, ri ng mt ci ly d, b lun, "Good bye, my love!". Thit tnh! Chng u vo vi u.<br /><br /> B Vit Nam hi ngoi khng bao gi nn bc vo vt xe ca nhng ti t Holywood. Nhng lm n nh dm, "Ta v ta tm ao ta, d trong d c ao nh vn hn". D c l cm ngui vi mm ruc, khng nng st nh cm trng tht sn ch, nhng vn l cm mm nh mnh. Ch c tham m v ho nhong ca cm trng sn nng. Bi v p ho nhong b ngoi cing ch ging nh hoa trong tranh, nhn th p, nhng vn khng tht, hoc l c tht th cing ch l tm thi, by gi p, ngy mai tn phai, y nh hoa Qunh, khuya n sng tn m thi. <p style="font-weight: bold">D. K Th</p> Chung thy l mt chuyn, tn trng nhn phm con ngi li l mt c tnh m b Vit Nam hi ngoi cn phi hc hi, bi mt ln na, cu Khn ba nm di mt gi ca ng b mnh vn c ng phong phc trong trng hp ca Mel Gibson, o din v cing l nh sn xut b phim ni ting bc triu, "The Passion of the Christ".<br /><br /> Mel Gibson, sau b phim The Passion of the Christ ht bc, danh ting ca ti t gc c Chu ni nh diu gp gi. ng l Mel Gibson cing ni t nhng b phim Lethal Weapon v Braveheart ca thp nin 90 ri. Nhng phi i n khi b phim The Passion of the Christ ra i, ti t c mu c va ni danh, li va ni tin. Tin bc do b phim The Passion t khp cc rp chiu bng trn ton th gii tp np x ko v ngn hng ca Mel Gibson cht cng. M bc ny khng phi l vi chc triu , nhng l bc trm triu ca chn con s. Sng nh! Ngi m khng cing cm thy mt cm canh.<br /><br /> Cuc i ng triu ph ti t Mel Gibson tng l thin ng. Nhng ai ng, cing ch v ru. Ru vo li ra, m ton l nhng li ni c a git ngi. Th l cuc i ca Mel Gibson i vo ng ct. Chuyn xy ra l c mt ln, sau mt ba nhu nht say sa, Mel Gibson li xe v nh. Trn ng, thy chic xe xiu vo lao ao, cnh st M h ci, chn li, ha ra l ngi Mel Gibson. Trong hi men, ng o din t nhin v vn chng u vo vi u m ming bung ra nhng li ni k th nng ngn cn, ng chm ti cng ng Do Thi trn khp ton th gii. Tin tc nng st v v bia bt v bung li nhc m ngi Do Thi ca Mel Gibson ch trong tch tc chy lan ra khp ton cu. Ngi ngi trn khp nm chu u nhn c tin ti t c Chu bung li k th. Th l ti t Mel Gibson tn mt i trai. Cuc i v s nghip ca ng rt thng xung dc.<br /><br /> B Vit Nam hi ngoi hy cn thn. ng i theo vt xe ca Mel Gibson. ng dy d con ci xt ngi theo mu da. Bi nu phi mang ln bn m xt nt theo mu da, cing ng qun c mt s ngi v vn vn c lit k ngi min Vin ng vo sc tc c mu da vng. <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 22px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: justify"> III. i Cua Cua My: Hiu Bit </p> Ti hi ng b Vit Nam th hai,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Bn v nhng c tnh m b Vit Nam hi ngoi trong thin nin k th ba cn phi c, ng c ng vi nhng c tnh m ng v ti va phn tch trn hay khng?<br /> </ul> ng ny gt u,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng , bi ti ni vi ng ri, by gi mnh ang hi ngoi ri. Nhp gia ty tc. B Vit Nam hi ngoi phi kin nhn vi v v con, thy chung trc sau vi v. ng c chng cha v ti nh bn Vit Nam na.<br /> </ul> ng b Vit Nam th nht nho vo,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng l ch c m di hi ni chuyn tm pho. Ti thy con ci thi nay bng bnh, ni kh nghe, kh dy qu. Cho nn lc ny ti ni vi ng ri , bit con ci n bng bnh nh th ny, ti s khng liu cht ng vng mang ti n qua bn y na& !<br /> </ul> ng b th hai phn i,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng thn nc mn i! Hi xa, ci thi ng mi ln, ng cing ph nh qu. By gi c t tui ri, t nhin ng n ni lnh thnh c y nh ch tiu ngi g kinh khuya trong cha. ng cn nh khng? Hi xa ng l chuyn vin cm n bn rng xoi nh ngi ta. C con g mi du trng nu cho ca nh b xm, ng cing rn mt bt i ct c. B ng cm khng cho ht thuc l, ng len ln chui vo nh x ht ln.<br /> </ul> ng b th nht gi gy cha thn, ming chng ch,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng, ti cng nhn vi ng l hi xa l ti cing ph dn tri. Nhng thi by gi ti hn u c thm ht thuc l na. Gi l hn nut thuc E, chch bt trng& <br /> </ul> ng b th hai chp ming,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng i! ng b mnh ni ri, Dy con t tha cn th, dy v t thu b v mi v . Hi xa, con ng cn nh nh tri trng, ng b mc n nh, ng ln s vo cng n vic lm trong hng. Ngy thng ng cy overtime, th By, Cha Nht ng cing li cy ra rung cy tip. Hi xa ng mc con ng t ln nh c hoang mc loang l sau sn vn. By gi ng cn than van ci ni chi.<br /> </ul> ng b th hai tip tc,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng cing ng c qun, ng b mnh cing ni, "i cua cua my, i cy cy o". Hi xa ng cing ng ng chng chng kiu thp nin tm mi. By gi con ng cing vy thi, n cing ng ng chng chng theo kiu thp nin hai ngn. ng c banh mt ra m coi & Ri ng s c dp nghe con ng than th "Gii , con nt thp nin 2050 sao m n ng ng chng qu!".<br /> </ul> ng b th nht yn lng mt giy, ri m ming cn nhn,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Mun ni ci g th ni i i ng ni! C p p m m hoi, mt qu.<br /> </ul> ng b th hai l lun,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng thn nc mn i! B Vit Nam hi ngoi ngoi kin nhn v thy chung l nhng c tnh cn phi c, ng ta cing nn hiu bit mt cht. By gi ang sng M, m ng c nm di trong nh, i ra i vo sai v sai con nh sai ngi con sen ca ci thi trc nm 75. Li tht th a mch lng, nhng ni th vn phi ni. ng l ng cn hn . ng th kh tnh nh qu, m con trai ca ng n ch mi trn bit trong phng cht cht vi bn b; cn con gi ca ng th n ch mi son phn sc nc hoa CK b i chi vi bn b ca n. ng nhn k i, nhn ci mt ca ng kia ka, quanh nm sut thng lc no ci mt ca ng cing hm hm ging nh th cha cha tr, nh mc bnh to bn kinh nin! Hn chi con ci n n gp mt ng ti a. Chng trch chi, i lm va mi v, v ng khng b i tch thng mt nc ti sng bi cing ung!<br /> </ul> <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 22px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: justify"> IV. Mt a Hng Ti B Vit Nam </p> Thy hai ng b bt u to ting, ti chen vo lm s thn ha gii,br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>Thi, thi, em can hai quan bc. Li cing bi v em nhiu chuyn tm pho a dng nu t pho. M thi, l ca my ng b gn ti ri. Ni chi th ni, em vn phc my ng b Vit Nam sng hi ngoi. Bt u t nhng ngy ca nm 75 lc loi ti Guam, ko di cho ti nhng nm thng b v ti Songkla, Galang, Palawan, Pulau Bidong, bit bao nhiu ng b Vit Nam vn ln, c gng vt qua hng ro vn ha v ngn ng, tip tc lm cy tr ct chng gia nh. Nu khng c nhng ng b Vit m thm hy sinh i b cho i con, sng chiu cy ba hai jobs, lm sao c nhng ngi con Vit Nam thnh cng trn t ngi? Hai quan bc thy , thin h a ni bn cnh mt ngi n ng thnh cng trong x hi lun lun l hnh nh ca mt ngi v hin. Em th em ngh) ng sau nhng thnh cng rc r ca tui tr Vit Nam trn ton th gii lun lun l nhng m thm chu ng v hy sinh vt v ca nhng ng b Vit. Bi b Vit Nam cc kh vi i sng mi, cho nn mi c con Vit Nam thnh cng trong x hi ca ngy hm nay. Cho nn hai bc c ng vi em l vo ngy Father s Day, mnh nn dng tng mt a hoa ti nhng ng b Vit Nam nh mt li tri n cho nhng hy sinh m thm nhng v) i ca B Vit Nam hi ngoi hay khng?<br /> </ul> Hai ng b Vit Nam nng cao chai bia, ming ni,<br /> <ul style="margin-top: 9; margin-bottom: 9; list-style-type: square; color: #000080"> <li>ng ! ng ! Ci ny gi l ba mt mt nhi, "B Vit Nam mun mun i vn vn tu!".<br /><br /> </ul> Ti nghi ng nhn hai ng b Vit Nam, e ngi khng bit ci ny l hai ng y ni hay l bia bt ni. Nhng thy khun mt h bnh thng, khng k nh ngi say, m li c v thnh tht, cho nn ti an tm, a cao chai bia ung k, ming cing chc mng theo, <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 27px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: center"> HAPPY FATHER S DAY! </p> </td> </tr> </table> <p style="font-family: Time New Roman; color: #B60E57; font-size: 18px; font-variant: small-caps; text-shadow: 1px 0px 0px #004008; text-align: center"> Xin c ng Gp S Thit K Trang Web Ny T Lng Tri n n Cha Hiu Trng & Qu Thy C </p> </td> </tr> </table> </body> </html>